Rychlý kontakt

 

Centrum sociálních služeb Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova

 

adresa:    Třída Palackého 67,

                697 01, Kyjov
:           61392979
č. účtu:    1656090277/0100

email:      info@css-kyjov.cz

Datová schránka   rzkthk4

 

 

TELEFONY:

 Ředitelka:                  518 612 260
                                   603 471 613

Účetní:                       518 389 400

Pracovní doba kanceláří: 

                                 7.00 - 12.00 h

                               13.00 - 15.30 h

          

Pečovatelská služba a

Osobní asistence:  

vedoucí služeb            518 389 401

Provozní doba PS: denně 7.00-20.00 h

Provozní doba OA: nepřetržitě

 

Denní stacionář:               

vedoucí služby             518 389 473

Provozní doba: PO-PÁ  7:00 - 17:00 h

 

Sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi:   

sociální pracovnice:     777 472 817

                                      777 754 460

 
Azylový dům

Brandlova 127, Kyjov   

sociální pracovnice:     739 307 583

Provozní doba: nepřetržitě
     

    

 

 
 

Návštěvnost

Celkem návštěv:
190 166
Dnes:
20
Tento týden:
248
Unikátní návštěvníci:
69 184
 

Osobní asistence

 

Sociální služba osobní asistence je poskytována v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Posláním osobní asistence Centra sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova  je poskytnout seniorům a osobám se zdravotním postižením takovou podporu a pomoc, která jim umožní uchovat si v maximální míře dosavadní způsob života, žít důstojně a co nejdéle ve své domácnosti, a zároveň nebyli omezeni ani v kontaktu se společenským prostředím. Pomáháme uživatelům zvládat pobyt v domácím prostředí, zajišťovat pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při údržbě a chodu domácnosti tak, aby mohli i nadále žít plnohodnotný život. Služba také pomáhá s nácvikem a upevňováním psychických a sociálních schopností a dovedností, doprovází uživatele na kulturní akce a volnočasové aktivity, podporuje je, aby se podíleli nebo účastnili společenského života ve svém okolí.

 

Služba poskytuje pomoc a podporu dětem se zdravotním postižením, pomáhá s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, doprovází do školy a školských zařízení nebo k lékaři a na zájmové a volnočasové aktivity.

 

Naší snahou je, abychom poskytovali osobní asistenci tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života výše uvedených osob, v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je uživatel rovnocenným partnerem poskytovatele služby.

 

Osobní asistenci poskytujeme občanům města Kyjova a okolních obcí, péči zajišťujeme terénní formou.

Denní okamžitá maximální kapacita terénní služby jsou 3 uživatelé.

 

Cílová skupina zahrnuje občany z Kyjova a okolních obcí, kteří jsou:

 • senioři od 65 let, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nebo chronického onemocnění (např. Alzheimerova choroba, demence, schizofrenie apod.) potřebují pomoc jiné osoby a chtějí žít ve své domácnosti
 • osoby se zdravotnímpostižením od 1 roku, dále neomezeně

 

Cílem služby je podporovat rozvoj a zachování stávající soběstačnosti, dovedností a zvyklostí uživatele v jeho domácnosti. Podporujeme uživatele i v zapojení se do kulturního života komunity, aby mohl plnohodnotně žít co nejdéle ve svém domácím prostředí a tím se oddálilo jeho případné umístění do pobytového zařízení. Současně jde o pomoc při návratu uživatele po hospitalizaci do vlastního prostředí a pomoc se zachováním nebo obnovením jeho původního životního stylu. Naše pomoc a podpora je současně zaměřena na děti se zdravotním postižením a zde se podílíme na jejich doprovodech do školských zařízení, k lékaři nebo na volnočasové aktivity, příp. trávíme čas nácvikem dovedností a upevňováním získaných schopností.

Terénní péče je zajišťována přímo v domácnostech uživatel, kam zajíždí osobní asistenti, a to i včetně domácností v bytech zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Kyjově.

Služba je poskytována 7 dní v týdnu v dohodnutých intervalech nepřetržitě. 

 Důvody pro odmítnutí osobní asistence:

 • osoba žádá o službu, kterou neposkytujeme,
 • není-li poskytování služby možné z kapacitních důvodů,
 • pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla v době kratší 6 měsíců před podáním nové žádosti vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze „Smlouvy“,

  Principy poskytované služby:

 • partnerství – každý uživatel je rovnocenný partner
 • individuální přístup ke každému uživateli,
 • svobodné rozhodování uživatele – možnost volby a nezávislosti
 • respektování lidské důstojnosti uživatele, soukromí a úcta k člověku,
 • podpora uživatele k soběstačnosti,
 • flexibilita služby – přizpůsobena potřebám a přáním uživatelů
 • profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
 • respektování práva na přiměřené riziko uživatele
 • zachování nestrannosti k rodinným vztahům uživatele

 Pomůžeme Vám:

 • při vyplňování formulářů (obědy, žádost o příspěvek na péči, žádost o zvýšení příspěvku na péči, vydání průkazu ZTP, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku apod.)
 • zapojit zdroje pomoci (rodina, známí, sociální pracovníci Městského úřadu Kyjov)
 • zajistit kompenzační pomůcky a zdravotnické služby
 • při uplatňování Vašich práv (účast na veřejném životě – např. právo volit)
 • při ochraně Vašich práv (sjednání bezplatné právní pomoci, vyjednání jiné odborné pomoci)
 • při akutním selhání zdravotního stavu s přípravou k převozu do nemocnice a strávíme s Vámi čas do příjezdu zdravotnické záchranné služby

Osobní asistence je prováděna za úhradu, a to dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006. Aktuální Sazebník úhrad je přílohou smlouvy, je dostupný na webových stránkách organizace nebo vývěskách.