Rychlý kontakt

 

Centrum sociálních služeb Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova

 

adresa:    Třída Palackého 67,

                697 01, Kyjov
:           61392979
č. účtu:    1656090277/0100

email:      info@css-kyjov.cz

Datová schránka   rzkthk4

 

 

TELEFONY:

 Ředitelka:                  518 612 260
                                   603 471 613

Účetní:                       518 389 400

Pracovní doba kanceláří: 

                                 7.00 - 12.00 h

                               13.00 - 15.30 h

          

Pečovatelská služba a

Osobní asistence:  

vedoucí služeb            518 389 401

Provozní doba PS: denně 7.00-20.00 h

Provozní doba OA: nepřetržitě

 

Denní stacionář:               

vedoucí služby             518 389 473

Provozní doba: PO-PÁ  7:00 - 17:00 h

 

Sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi:   

sociální pracovnice:     777 472 817

                                      777 754 460

 
Azylový dům

Brandlova 127, Kyjov   

sociální pracovnice:     739 307 583

Provozní doba: nepřetržitě
     

    

 

 
 

Návštěvnost

Celkem návštěv:
190 165
Dnes:
19
Tento týden:
247
Unikátní návštěvníci:
69 183
 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Centra sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova je od 1. 1. 2018 financována v rámci projektu

„Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“ (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741) z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Anotace projektu: 

Projekt se zaměřuje na zajištění dostupnosti sociálních služeb a poskytování vybraných sociálních služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje. Věnuje se cílovým skupinám osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením,  bezdomovectvím, domácím násilím a závislostmi, a osobám se zdravotním postižením, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Díky realizaci projektu budou osoby cílové skupiny schopny lépe se orientovat a vyrovnávat s nepříznivou sociální a životní situací.  

 

 

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova je pomoc rodinám s dětmi žijícími na Kyjovsku tam, kde nezvládají péči o svou rodinu. Nedostatečnosti se mohou projevovat v oblasti výchovy a starosti o děti, hospodaření s finančními prostředky a zaměstnanosti, zajištění bydlení, vedení domácnosti, vyřizování záležitostí členů rodiny.

 

Cílem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je:

 • aby rodina zvládala péči o děti s ohledem na věk a jejich přirozený vývoj (zdraví, školní prospěch, zájmy)
 • aby rodina zvládala péči o domácnost (vaření, nákupy, úklid apod.)
 • aby rodina zvládala hospodaření s penězi (rozpočet, půjčky, exekuce)
 • aby rodina zvládala samostatně jednat se školou, úřady a ostatními institucemi při obstarávání osobních záležitostí (zaměstnání, dávky, bydlení, sociální interakce)

 

Cílová skupina:

 • rodiny s dětmi

 

Komu poskytujeme službu:

 • rodinám s dětmi, jejichž nepříznivá sociální situace negativně ovlivňuje vývoj dítěte - do 18 let (studující do 26 let)
 • matkám, otcům nebo osobám, které mají dítě svěřené do vlastní péče,
 • těhotným ženám se sníženou dovedností postarat se o sebe a osvé nastávající dítě,
 • rodinám, ze kterých byly děti odebrány a které chtějí usilovat o jejich návrat,
 • dětem a mládeži ze sociálně problematického prostředí.

 

Služba není určena:

 • dlouhodobější péče není určena osobám žijícím mimo Kyjovsko - ORP Kyjov (obyvatelům mimo Kyjovsko poskytneme základní soc. poradenství - max ve 2 kontaktech),
 • rodinám s osobami v následné a systematické převážně sociálně pedagogické péči pro osoby propuštěné z výkonu trestu nebo vykonávající alternativní tresty,
 • osobám, které k dorozumění potřebují tlumočníka do cizích jazyků.

 

Věková kategorie uživatelů:

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • mladší děti (7 - 10 let)
 • starší děti (11 -15 let)
 • dorost (16 - 18 let)
 • mladší dospělí (19 - 26 let)
 • dospělí (27 - 64 let)

 

Kapacita poskytované služby:

 • okamžitá kapacita při skupinové ambulantní i terénní intervenci je 20 osob
 • okamžitá kapacita při individuální ambulantní i terénní intervenci jsou 2 rodiny

 

Zásady poskytování služby:

 • rovnocenný přístup – respektujeme hodnotu a důstojnost každého člověka, respektujeme rozhodnutí uživatele současně s jeho postoji a názory, ceníme si vzájemné tolerance a důvěry
 • individuální přístup – vycházíme z jedinečné situace a potřeb uživatele, flexibilně se přizpůsobujeme jeho potřebám dle měnících se životních okolností
 • podpora k aktivnímu a samostatnému řešení vlastní situace – uživateli jsou nabízena různá řešení jeho tíživé sociální situace, konečná volba jejich řešení je ponechána na uživateli samém
 • diskrétnost a mlčenlivost – o uživateli nesdělujeme informace další straně bez jeho výslovného souhlasu

 

Základní činnosti:

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost s dětmi - tvořivá dilna pro rodiče s dítětem
 • pracovně výchovná činnost s dospělými - např. podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách a školských zařízeních
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí - např. příprava do školy
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity - nárazové aktivity pro osobnístní rozvoj uživatele (hry, soutěže, výlety, exkurze apod.)

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět

 

Sociálně terapeutické činnosti

 • skupina osobnostního rozvoje
 • individuální konzultace se sociální pedagožkou - ve frekvenci max. 1x za měsíc
 • individuální konzultace s psychologem - ve frekvenci max. 2x za měsíc

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při obstarávání běžných záležitostí - poskytnutí informací přispívající k řešení aktuální situace (např. v problematice výchovy, rodinných vztahů, bydlení, vzdělávání dětí, pracovního uplatnění apod.), doprovod rodiče/ů (rodičů s dětmi) v situacích, kdy se cítí nejistí nebo mají komunikační potíže
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění osob 

 

Fakultativní služby:

 • přednášky, besedy s odborníkem
 • konzultace s právničkou - ve frekvenci max. 2x za měsíc

 

Formy poskytování služby:

 • individuální i skupinová
 • terénní a ambulantní

 

Časový rozvrh poskytování služby:

 

ambulantní

terénní

Po

 

8.00 – 16.00

Út

 

8.00 - 17.00

St

 

8.00 - 16.00

Čt

 

8.00 - 17.00

8.00 – 13.00

 

So, Ne

individuálně, dle předchozí domluvy

individuálně, dle předchozí domluvy

 

Osobní schůzku je potřeba si s pracovníkem předem domluvit. 

 

Služby jsou poskytovány bezplatně.

 

KONTAKT NA SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

Mgr. Alena Kožíková                 tel.: 777 472 817

Mgr. Lenka Macková                 tel.: 777 754 460     

E-mail                                            sasrd@css-kyjov.cz

                                                     rodinysdetmikyjov@seznam.cz

 

 

 

 

Kancelář sociálních pracovníků se nachází v přízemí Centra sociálních služeb.